Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti
Radoslav Svirik ATLANTA – asistovaný predaj

I. Základné ustanovenia

Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej
strane je spoločnosť Radoslav Švirik ATLANTA so sídlom Veľké Kozmálovce 299, Veľké Kozmálovce 93521, Slovenská republika, IČO 30978262, DIČ 1028381373, IČ DPH: SK1020381373 , zapísaná v živnostenskom registri ObU Levice 402-5869 ako predávajúci (ďalej len „predávajúci“ alebo Švirik) a na strane druhej je kupujúci, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci“). Ďalšie informácie o predávajúcom sú uvedené na webovej stránke www.svirik.sk v sekcii „Kontaktujte nás“.

Orgánom dozoru je: Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1, Odbor výkonu dozoru, nr@soi.sk, tel. č. 037/772 02 16 


Kupujúcim podľa týchto VOP je fyzická osoba v postavení spotrebiteľa alebo podnikajúca fyzická osoba alebo právnická osoba.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
 
Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.
 
Podnikateľom sa rozumie:
• osoba zapísaná v obchodnom registri,
• osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
• osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa
osobitných predpisov,
• osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie
podľa osobitného predpisu.

Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade
s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci
v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia
pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené
týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými
ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP
a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.
Kupujúci vytvorením objednávky potvrdzuje, že sa pred uzatvorením zmluvy zoznámil
s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí Oznámenie pred uzatvorením kúpnej
zmluvy pre Kupujúceho spotrebiteľa obsiahnutá v čl. II VOP, Reklamačný poriadok,
Podmienky ochrany osobných údajov a dokument “Spôsoby dopravy”, a že s nimi súhlasí,
a to v znení platnom a účinnom v momente vytvorenia objednávky.
Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke
Predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek,
obchodných názvov, firemných lôg či patentov Predávajúceho alebo ďalších zmluvných
partnerov Svirik, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.
Kópiu VOP dostane Kupujúci ako prílohu potvrdenia objednávky na zadanú emailovú
adresu. Faktúru obsahujúcu základné údaje zmluvy, vrátane účtenky podľa zákona
o evidencii tržieb a daňového dokladu, dostane Kupujúci formou odkazu na stiahnutie

II. Oznámenie pred uzatvorením zmluvy pre Kupujúceho spotrebiteľa

Svirik Kupujúcemu spotrebiteľovi oznamuje, že

a. náklady na prostriedky komunikácie na diaľku sa nelíšia od základnej sadzby
(v príp. internetového aj telefonického pripojenia podľa podmienok operátora
Kupujúceho, Svirik si neúčtuje žiadne ďalšie poplatky, to sa netýka príp.
zmluvnej prepravy);

b. požaduje úhradu kúpnej ceny pred prevzatím plnenia Kupujúcim od Svirik,
príp. povinnosť zaplatiť zálohu alebo obdobnú platbu týkajúci sa požiadaviek
Kupujúceho na poskytnutie špecifických služieb, ak sa požadujú a sú
poskytované;

c. ceny tovarov a služieb sú na webe prevádzkovanom Svirik uvádzané vrátane
DPH, vrátane všetkých poplatkov stanovených zákonom, avšak náklady na
dodanie tovaru alebo služby sa líšia podľa zvolenej metódy a poskytovateľov
dopravy a spôsobu úhrady objednávky;

d. Kupujúci spotrebiteľ má právo od zmluvy odstúpiť (ak nie je nižšie uvedené
inak), a to v lehote 14 dní, ktorá plynie ak ide o
I. kúpnu zmluvu odo dňa prevzatia tovaru,
II. zmluvu, ktorá je predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie
niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, alebo
III. zmluvu, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru ričom toto odstúpenie musí zaslať na adresu Svirik, na e-mailovú adresy Svirik, oznámiť osobne na predajni Svirik, oznámiť prostredníctvom telefonátu, príp. registrovaný užívateľ môže využiť formulár pre odstúpenie od zmluvy

e. Kupujúci spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy:
I. o poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným
súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o
tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od
zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému
poskytnutiu služby,
II. predaji tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu
cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku
ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
III. predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa,
tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre
jedného spotrebiteľa,
IV. predaji tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
V. predaji tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné
vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a
ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
VI. predaji tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní
neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
VII. predaji alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase
uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po
30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci
nemôže ovplyvniť,
VIII. vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ
výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a
zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných
dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté
počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto
služby alebo tovary vopred neobjednal,

b. V prípade odstúpenia od zmluvy, Kupujúci spotrebiteľ znáša náklady na
vrátenie tovaru Svirik, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady
na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť
prostredníctvom bežnej pošty;
c. Kupujúci má povinnosť uhradiť pomernú časť ceny v prípade odstúpenia od
zmluvy, ktorej predmetom je poskytovanie služieb a jej plnenie už začalo;
d. zmluva, resp. príslušná faktúra, bude uložená v elektronickom archíve Svirik,
pričom registrovaní užívatelia Svirik majú k týmto údajom tiež prístup vo
svojom profile;
e. spotrebiteľ môže uplatniť sťažnosť cez kontaktný formulár tu, príp. sa môže
obrátiť so sťažnosťou na orgán dohľadu alebo štátneho dozoru;
f. v prípade predobjednávky tovaru Kupujúcim je cena takéhoto tovaru len
predbežná. Výsledná cena tovaru sa tak môže líšiť. O zmene ceny bude Svirik
Kupujúceho informovať. Kúpna cena tovaru bude stanovená až po
naskladnení tovaru Svirikom. Prípadný rozdiel medzi zaplatenou predbežnú
cenou a kúpnou cenou bude Svirikom vrátený, alebo Kupujúcim doplatený
pred dodaním tovaru, pokiaľ sa Kupujúci nerozhodne predobjednávku zrušiť.
Svirik si pri tovare, ktoré možno predobjednať, vyhradzuje právo zmeniť
termín dodania, a to aj opakovane. V prípade podstatnej zmeny termínu
dodania (tj. 14 dní) má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť. Ak sa zmenia
okolnosti, z ktorých Svirik vychádzal v okamihu predobjednané tovaru
Kupujúcim do tej miery, že na Svirik nebude možné rozumne požadovať, aby
bola predobjednávkou viazaná, má Svirik právo predobjednávku zrušiť bez
ďalšieho a následne o tom informovať Kupujúceho.
g. jej kontaktnou emailovou adresu je info@svirik.sk. Svirik však odporúča
kontaktovanie prostredníctvom jej kontaktného formulára
h. Svirik týmto informuje Kupujúceho, že zabezpečuje bezplatný spätný odber
niektorých elektrozariadení, batérií a akumulátorov za podmienok
stanovených tu. 
III. Kúpna zmluva

 1. Uzavretie kúpnej zmluvy 
  K vytvoreniu objednávky dôjde v okamihu, kedy Kupujúci vloží vybraný tovar, službu
  alebo elektronický obsah do košíka a odošle objednávku. Do času kým Kupujúci potvrdí
  záväzne objednávku, môže meniť jak požadované plnenie v košíku, tak aj spôsob
  dopravy a spôsob úhrady. Kupujúci je povinný skontrolovať všetky údaje, ktoré pri
  vytváraní objednávky uviedol/zvolil. Kúpna zmluva je uzavretá potvrdením objednávky
  vytvorenej Kupujúcim zo strany spoločnosti Svirik, pričom za prípadné chyby prenosu dát
  Svirik nenesie zodpovednosť. Uzavretie zmluvy Svirik bezodkladne potvrdí Kupujúcemu
  informatívnym emailom na Kupujúcim zadaný email.Prílohou potvrdenia je aktuálne
  znenie VOP a Reklamačného poriadku spoločnosti Svirik. Vzniknutú zmluvu (vrátane
  dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe
  zákonných dôvodov, ak tieto VOP neustanovujú inak.
  V prípade, že si Kupujúci objedná v rámci jednej objednávky a/alebo jedného dňa tovar v
  celkovej hodnote presahujúcej 4.000,- Eur vrátane DPH, bude po ňom systémom
  spoločnosti Svirik požadované prihlásenie do zákazníckeho profilu s tým, že z takto
  registrovaného profilu musela byť v minulosti uzatvorená aspoň jedna zmluva
  prostredníctvom e-shopu Svirik a táto zmluva nebola zo strany Kupujúceho predčasne
  ukončená. Ak nesplní Kupujúci vyššie uvedené podmienky, Svirik má právo jeho
  objednávku bez ďalšieho zrušiť.
  Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej
  uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej
  úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o
  jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto VOP,
  kde je tento proces zrozumiteľne popísaný.
 2. Dodanie predmetu kúpy
  Kúpnou zmluvou sa Svirik zaväzuje, že Kupujúcemu odovzdá tovar, poskytne digitálny
  obsah/licenciu, ktorá je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke
  právo/licenciu k nej, a Kupujúci sa zaväzuje, že vec/digitálny obsah prevezme a zaplatí
  spoločnosti
  Svirik si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru, a preto sa Kupujúci stane vlastníkom až
  po úplnom zaplatení kúpnej ceny. Rovnako sa toto pravidlo použije v prípade zakúpenia
  licencie či služby.
  Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa kupujúci stane vlastníkom
  až po úplnom zaplatení kúpnej ceny. Rovnako sa toto pravidlo použije v prípade
  zakúpenia licencie či služby.
  Svirik Kupujúcemu odovzdá tovar, i doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú, a umožní
  Kupujúcemu nadobudnúť vlastníckeho práva k tovaru/licencii v súlade so zmluvou.
  Svirik splní povinnosť odovzdať tovar Kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s tovarom v
  mieste plnenia a včas mu to oznámi.
  Ak má Svirik tovar odoslať, odovzdá tovar kupujúcemu podnikateľovi odovzdaním
  prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho a umožní kupujúcemu uplatniť práva z
  prepravnej zmluvy voči dopravcovi, predávajúci odovzdá kupujúcemu – spotrebiteľovi v
  momente keď mu tovar odovzdá dopravca.
  Svirik dodá väčšie množstvo vecí, ako bolo dojednané, je kúpna zmluva uzavretá aj na
  nadbytočné množstvo, ibaže to Kupujúci bez zbytočného odkladu odmietol.
  Svirik odovzdá kupujúcemu tovar v dojednanom množstve, akosti a prevedení.
  Ak nie je dojednané, ako ma byť tovar zabalený, predávajúci tovar zabalí podľa zvyklostí;
  ak nie sú zvyklosti, potom spôsobom potrebným pre uchovanie tovaru a jeho ochranu.
  Rovnakým spôsobom zaobstará predávajúci tovar pre prepravu.
  S ohľadom na minimalizáciu vzniku škôd a zaisteniu bezproblémového zásobovania si
  predávajúci vyhradzuje právo odoslať tovar kupujúcemu, ktorý si v rámci jednej
  objednávky a/alebo jedného dňa objednal tovar za celkovou hodnotu presahujúcu
  3.500,- Euro vrátane DPH, až po úplnej úhrade celkovej kúpnej ceny. Akonáhle kupujúci
  uhradí celkovú kúpnu cenu zakúpeného tovaru, predávajúci urobí expedíciu v súlade s
  požiadavkami kupujúceho stanovenými v objednávke.
 3. Prechod nebezpečenstva škody
  Vec má vadu, ak nemá dojednané vlastnosti. Za vadu sa považuje aj plnenie inej veci a
  vady v dokladoch nevyhnutných pre užívanie veci. Právo Kupujúceho z vadného plnenia
  zakladá vada, ktorú má vec pri prechode nebezpečenstva škody na Kupujúceho, hoci sa
  prejaví až neskôr. Právo Kupujúceho založí aj neskôr vzniknutá vada, ktorú Svirik
  spôsobil porušením svojej povinnosti. Kupujúci vec podľa možnosti prehliadne čo najskôr
  po prechode nebezpečenstva škody na veci a presvedčí sa o jej vlastnostiach a
  množstve. O prípadných zistených vadách a nedostatkoch je povinný Svirika bez
  zbytočného odkladu informovať. Nebezpečenstvo škody prechádza na Kupujúceho
  prevzatím veci. Ten istý následok má, ak neprevezme Kupujúci vec, hoci mu s ňou Svirik
  umožnil nakladať. Škoda na veci, vzniknutá po prechode nebezpečenstva škody na veci
  na Kupujúceho, nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť kúpnu cenu, ibaže Svirik škodu
  spôsobila porušením svojej povinnosti. Omeškaním Kupujúceho s prevzatím veci vzniká
  Svirikovi právo vec po predchádzajúcom upozornení Kupujúceho vhodným spôsobom
  predať potom, čo Kupujúcemu poskytla dodatočnú primeranú lehotu k prevzatiu. To platí
  aj vtedy, ak Kupujúci je v omeškaní s platením, ktorým je odovzdanie veci podmienené.
 4. Zodpovednosť Svirik
  Svrik zodpovedá Kupujúcemu, že vec pri prevzatí nemá vady. Najmä Svirik zodpovedá
  Kupujúcemu, že v dobe, kedy Kupujúci vec prevzal,
  a. má vec vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba toto dojednanie, že
  má také vlastnosti, ktoré Svirik alebo výrobca popísal alebo ktoré Kupujúci
  očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonanej;

b. sa vec hodí k účelu, ktorý pre jej použitie Svirik uvádza alebo ku ktorému sa
vec tohoto druhu obvykle používa;
c. je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti; a
d. vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
e. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne
u spotrebného tovaru v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia, ak
nie je uvedené inak, to sa však netýka:
i. veci predávanej za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena
dojednaná;
ii. na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním;
iii. pri použitej veci na vadu zodpovedajúcej miere používania alebo
opotrebenia, ktorú vec mala pri prevzatí Kupujúcim; alebo
iv. ak to vyplýva z povahy veci.
v. pri spotrebnom tovare (napr. kozmetika, drogistické výrobky apod.)
je 

Kupujúci oprávnený uplatniť právo z vady do dvadsiatich štyroch (24) mesiacov, ak nie je
však na tovare uvedený dátum spotreby, v takom prípade sa lehota skráti len do dátumu
vyznačeného na obale tovaru.Spotrebiteľ berie na vedomie skutočnosť, že ak je spoločne
s tovarom poskytovaný aj darček, je možné uplatniť právo z vady do 24 mesiacov len pri
predávanom tovare, ale nie pri darčeku poskytnutom spoločne s tovarom. Pri týchto
darčekoch smie spotrebiteľ uplatniť práva z vadného plnenia len do 14 dní odo dňa
prevzatia tovaru. Podnikateľ nie je oprávnený pri darčeku uplatniť práva z vadného
plnenia. Jednotlivé lehoty bližšie upravuje Reklamačný poriadok. Pre Kupujúceho
podnikateľa môže byť lehota pre uplatnenie práv z vadného plnenia upravená odlišne, ak
je to u daného typu tovaru výslovne uvedené, takto uvedená lehota má prednosť. Tovar
je v takom prípade označený nasledovne. Právo z vadného plnenia Kupujúcemu
neprináleží, pokiaľ Kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo pokiaľ
Kupujúci vadu sám spôsobil. Ak má vec vadu, z nej je Svirik zaviazaný, a ak sa jedná o
vec predávanú za nižšiu cenu alebo o vec použitú, má Kupujúci miesto práva na výmenu
veci právo na primeranú zľavu.

 1. Podstatné porušenie zmluvy
  Ak sa vada vyskytne v uvedenej lehote a ak je vadné plnenie podstatným porušením
  zmluvy, má kupujúci právo:
  a. na odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej
  veci, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale ak sa vada
  týka len súčasti veci, môže Kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie
  je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady
  neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má
  Kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady;
  b. na odstránenie vady opravou veci,
  c. na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo
  d. odstúpiť od zmluvy.
  Kupujúci oznámi Svirikovi, aké právo si zvolil, pri oznámení vady, alebo bez zbytočného
  odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôže Kupujúci zmeniť bez súhlasu
  Svirika; to neplatí, ak žiadal Kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak
  Svirik neodstráni vady v primeranej lehote alebo ak oznámi Kupujúcemu, že vady
  neodstráni, môže Kupujúci požadovať namiesto odstránenia vady primeranú zľavu z
  kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť.
  Ak si Kupujúci nezvolí svoje právo včas, má práva ako v prípade nepodstatného
  porušenia zmluvy – viď nižšie. Kupujúci-spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v
  prípade, že mu Svirik nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec
  opraviť, ako aj v prípade, že Svirik nenapraví v primeranom čase, alebo že by zaistenie
  nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.
 2. Nepodstatné porušenie zmluvy
  Ak je chybné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má Kupujúci právo na
  odstránenie chyby, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Pokiaľ Kupujúci neuplatní
  právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže Svirik dodať to, čo chýba,
  alebo odstrániť právnu vadu. Iné vady môže Svirik odstrániť podľa svojej voľby opravou
  veci alebo dodaním novej veci. Ak Svirik neodstráni vadu veci včas alebo vadu veci
  odmietne odstrániť, môže Kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od
  zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu nemôže Kupujúci zmeniť bez súhlasu Svirika.
 3. Porušenie zmluvy všeobecne
  Právo na dodanie novej veci, alebo výmenu súčasti má Kupujúci aj v prípade
  odstrániteľnej vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave
  (tretia reklamácie rovnakej vady) alebo pre väčší počet vád (aspoň 3 vady súčasne). V
  takom prípade má Kupujúci – spotrebiteľ aj právo od zmluvy odstúpiť. Pri dodaní nové
  veci vráti Kupujúci Svirikovi na jej náklady vec pôvodne dodanú (vrátane všetkého
  dodaného príslušenstva). Ak Kupujúci neoznámil vadu bez zbytočného odkladu po tom,
  čo ju mohol pri včasnej prehliadke a náležitej starostlivosť zistiť, súd mu právo z
  chybného plnenia neprizná. Ak sa jedná o skrytú vadu, platí to isté, ak nebola vada
  oznámená bez zbytočného odkladu po tom, čo ju Kupujúci mohol pri dostatočnej
  starostlivosti zistiť, najneskôr však do dvoch rokov po odovzdaní veci.
 4. Následný predaj zakúpenej veci
  Ak Kupujúci vec zakúpenú od Svirik predá, daruje alebo inak prevedie do vlastníctva inej
  osoby, tak je povinný o tom Svirika informovať. Ak nebude o tom Kupujúci Svirika
  informovať, považuje Svirik tohto Kupujúceho stále za vlastníka danej veci a za osobu,
  ktoré patria práva z chybného plnenia.
  dohodnúť s poskytovateľom náhradné plnenie týkajúce sa konkrétnej služby a/alebo
  tovaru podľa poukazu.
  IV. Bezpečnosť a ochrana informácií
  Vo veci ochrany a spracovanie osobných údajov kupujúceho zo strany Alzy sa použijú
  tieto podmienky ochrany osobných údajov.
  V. Prevádzková doba
  Objednávky cez internet alebo prostredníctvom personálu predajcu:
  Otváracia doba:
  Eshop Svirik.sk PO-PIA 8:00-16:00
  Predajna- Po – Pia:  8:00 – 17:00
  Sob: 8:00-12:00
  V prípade výpadku informačného systému alebo zásahu vyššej moci predávajúci nenesie
  zodpovednosť za nedodržanie prevádzkovej doby e-shopu.
  O prevádzkovej dobe v dňoch pripadajúcich na štátne sviatky budú zákazníci informovaní
  na www.svirik.sk
  VI. Ceny
  Všetky ceny sú zmluvné. V on-line e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú
  konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí
  spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a
  pod., ktoré sú uvádzané až v rámci tzv. nákupného košíku a ich výška sa odvíja od voľby
  Kupujúceho.

VII. Objednávanie
Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:
a. osobne v prevádzke Svirik;
b. prostredníctvom elektronického obchodu Svirik (ďalej len „e-shop“);
Objednávky priamo na niektoré z našich pobočiek možno realizovať kedykoľvek v rámci
otváracej doby tejto pobočky. Všetky telefonické objednávky tovaru je možné realizovať
cez call centrum Svirik v prevádzkovej dobe call centra.
Svirik odporúča Kupujúcemu vykonať objednávky cez e-shop prostredníctvom
registrovaného profilu Kupujúceho na Svirik. V prípade verejného prístupu k internetu
ďalej odporúča Kupujúcemu odhlásiť sa zo svojho profilu po vykonaní objednávky.
Kupujúci bude o predpokladanom čase doručenia objednaného tovaru informovaný
prostredníctvom e-mailu. Dĺžka doručovania objednaného tovaru a cena dopravy je
závislá na spôsobe dopravy, ktorú si Kupujúci zvolí v druhom kroku objednávky v rámci
svojho košíka. Kupujúci berie na vedomie, že predpokladaný čas doručenia sa môže
zmeniť v závislosti na logistických možnostiach Svirika a /alebo jej dopravcov, o čom
bude Svirik Kupujúceho bezodkladne informovať.
VII. Odstúpenie od zmluvy
Svirik Kupujúcemu odporúča, aby si pred odstúpením od zmluvy ohľadom prístroja či
zariadenia, na ktorom má svoje osobné dáta, tieto dáta zálohoval, a potom ich z tohto
prístroja zmazal.

 1. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ
  Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy v lehote 7 dní. Lehota podľa prvej vety plynie
  odo dňa uzavretia zmluvy, ak ide o:
  a. kúpnu zmluvu, odo dňa prevzatia tovaru;
  b. zmluvu, ktorého predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie
  niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru; alebo
  c. zmluvu, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, odo dňa
  prevzatia prvej dodávky tovaru.

Svirik umožňuje spotrebiteľovi odstúpiť prostredníctvom vyplneného a odoslaného
vzorového formulára pre odstúpenie od zmluvy na internetových stránkach tu, a to
spotrebiteľovi tak Svirik potvrdí bez zbytočného odkladu v textovej podobe jeho prijatie.
Odstúpenie a tovar zasielajte na adresu:
Svirik.sk
Veľké Kozmálovce 299, Veľké Kozmálovce 93521
Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť najneskôr do 7 dní odo dňa odstúpenia od
zmluvy úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane
originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal.
Kupujúci spotrebiteľ zodpovedá Svirikovi len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v
dôsledku nakladania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na
jeho povahu a vlastnosti.
V prípade preplatenia dobropisu v hotovosti môže Svirik požadovať predloženie
identifikačného preukazu (OP alebo cestovný pas), a to za účelom predchádzania vzniku
škôd a zamedzenia legalizácie príjmu pochádzajúcich z trestnej činnosti. Bez predloženia
niektorého z týchto dokladov môže Svirik odmietnuť vyplatiť peňažné prostriedky. Ak
odstúpi Kupujúci spotrebiteľ od zmluvy, Svirik mu vráti bez zbytočného odkladu,
najneskôr do 7 dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky, ktoré od neho
na základe zmluvy prijala, rovnakým spôsobom. Ak má Svirik nárok na náhradu za
zníženie hodnoty tovaru, bude táto započítaná na pohľadávku Kupujúceho spotrebiteľa na
vrátenie kúpnej ceny.

V prípade, že má Kupujúci spotrebiteľ úplnú registráciu (vyplnené meno, priezvisko,
adresu a kontaktný email v zákazníckom profile na Svirik.sk), môže mu Svirik na jeho
žiadosť vrátiť prijaté peňažné prostriedky okrem nákladov na dodanie tovaru vo forme
špeciálnych darčekových poukazov , ktoré môže využiť podľa podmienok .
Ak odstúpi Kupujúci spotrebiteľ od zmluvy, Svirik však nie je povinný vrátiť prijaté
peňažné prostriedky spotrebiteľovi skôr, než jej Kupujúci spotrebiteľ tovar odovzdá alebo
preukáže, že tovar Alze odoslal. Kupujúci spotrebiteľ je povinný vrátiť Svirikovi tovar bez
zbytočného odkladu po odstúpení od zmluvy, najneskôr však do 7 dní.
Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie
tovaru predávajúcemu, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na
vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom
pošty.

 1. Odstúpenie od zmluvy podnikateľom a v ostatných prípadoch
  Kupujúcemu podnikateľovi môže byť zo strany Svirik umožnené od kúpnej zmluvy v
  lehote 14 dní odstúpiť. V prípade, že je hodnota zakúpeného tovaru vyššia ako 1860 EUR
  vrátane DPH , nie je takéto odstúpenie od zmluvy vôbec možné.
  Ak bude umožnené Kupujúcemu podnikateľovi odstúpiť od kúpnej zmluvy, potom tento
  berie na vedomie, že vrátená kúpna cena môže byť ponížená o to, o čo sa znížila hodnota
  tovaru.
  Ak bude umožnené Kupujúcemu podnikateľovi odstúpenie od kúpnej zmluvy v lehote
  štrnástich dní a vrátenie tovaru nebude v originálnom obale vrátane všetkých jeho častí a
  príslušenstva, tak Kupujúci berie na vedomie, že Svirik si vyhradzuje právo takéhoto
  vrátenia spoplatniť a to takou čiastkou, ktorá Svirikovi vykompenzuje náklady, ktoré sú
  nevyhnutne vynaložiť pre znovuuvedenie tovaru do predaja.
  Náhrada za zníženie hodnoty tovaru či náhrada nákladov na znovuuvedenie tovaru do
  predaja bude započítaná na vrátenú kúpnu cenu Kupujúcemu podnikateľovi. Kupujúci
  podnikateľ nemôže odstúpiť od zmluvy z dôvodu výskytu vady, ani požadovať dodanie
  novej veci, ak nemôže vec vrátiť v tom stave, v akom ju obdržal. To neplatí,
  a. ak došlo ku zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady veci;
  b. ak Kupujúci použil vec ešte pre objavením vady;
  c. ak Kupujúci spôsobil nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave svojim
  jednaním alebo opomenutím, alebo
  d. ak Kupujúci predal vec ešte pred objavením vady, ak ju spotreboval, alebo ak
  vec pozmenil pri obvyklom použití, ak sa stalo tak len sčasti a Svirik umožní
  Kupujúcemu podnikateľovi odstúpiť od zmluvy, vráti Kupujúci Svirikovi čo
  ešte vrátiť môže, a dá náhradu vo výške, v akej mal z použití veci prospech.
  e. Ak Kupujúci podnikateľ neoznámil vadu veci včas, stráca právo na odstúpenie
  od zmluvy.

Z dôvodu ochrany práv kupujúceho, ak je kupujúcim právnická osoba a bude požadovať
vrátenie peňazí prostredníctvom preplatenia dobropisu priamo na predajni, bude
príslušná čiastka vyplatená iba osobám oprávneným konať za dotyčnú právnickú osobu,
t.j. štatutárnemu orgánu, osobe, ktorá sa preukáže úradne overenou plnou mocou, či
osobe, ktorá je uvedená ako „správca“ v profile kupujúceho na webovej stránke
www.svirik.sk.
IX. Platobné podmienky
Svirik akceptuje tieto platobné metódy: Konkrétne podmienky použitia platobnej metódy
sú popísané v odkaze.:
Tovar zostáva do úplného zaplatenia kúpnej ceny vo vlastníctve Svirika, avšak
nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim. Svirik si
vyhradzuje právo ponúknuť Kupujúcemu len vybrané spôsoby platby podľa vlastného
uváženia.

Podľa zákona 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice je
Predávajúci povinný vystaviť Kupujúcemu pokladničný doklad a zároveň je povinný
zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku následne
najneskôr do 96 hodín.
Fakturačné údaje kupujúceho nie je možné meniť po odoslaní objednávky. V prípade
platby platobnou kartou na pobočke je Kupujúci povinný chrániť údaje na svojej
platobnej karte a zakryť svoj PIN kód.
Vrátenie peňazí
V prípade, že Kupujúci odstúpi od uzavretej zmluvy so Svirikom alebo ak budú
Kupujúcemu vrátené peňažné prostriedky z iného dôvodu, Svirik vráti Kupujúcemu
peňažné prostriedky, ktoré od neho prijala na základe zmluvy rovnakým spôsobom.
Kupujúci je zodpovedný za správnosť údajov pre vrátenie peňažných prostriedkov, ktoré
poskytne Svirikovi v prípade, že nie je možné peňažné prostriedky vrátiť rovnakým
spôsobom, akým bola prevedená platba za objednávku (napr. zákazník platil v hotovosti
na predajni alebo kuriérovi, došlo k exspirácii platobnej karty zákazníka a Svirik nemá k
dispozícii iné platobné údaje Kupujúceho), či v prípade, kedy Svirik na základe vlastného
uváženia vyhovie požiadavke Kupujúceho na zmenu spôsobu vrátenia peňažných
prostriedkov.
X. Dodacie podmienky

 1. Spôsoby dodania
  Svirik zaisťuje či sprostredkováva rôzne spôsoby dodania/dopravy podľa aktuálnej
  dostupnosti jednotlivých služieb a s ohľadom na kapacitu a príjazdovej možnosti. V
  prípade zásahu vyššej moci či výpadku informačného systému Svirik nenesie
  zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru. Všetky ponúknuté spôsoby dopravy, ich
  aktuálne podmienky a ceny nájdete TU.
 2. Ostatné podmienky
  V prípade vyzdvihnutia objednávky, ktorá bola uhradená vopred prostredníctvom
  internetu, môže Svirik alebo jej zmluvný partner požadovať predloženie identifikačného
  preukazu (OP alebo cestovný pas), a to za účelom predchádzania vzniku škôd a
  zamedzeniu legalizácie výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti. Bez predloženia
  niektorých týchto dokladov môže Svirik odmietnuť tovar vydať. Toto oprávnenie vyplýva
  z ust. § 415 Občianskeho zákonníka, ktoré stanoví povinnosť prevencie a obozretnosti.
  Ak je kupujúcim právnická osoba, výdaj tovaru bude umožnený iba štatutárnemu orgánu
  danej právnickej osoby alebo osobe, ktorá sa preukáže overenou plnou mocou, či osobe,
  ktorá je uvedená ako „správca“ v profile kupujúceho na webovej stránke www.svirik.sk a
  preukáže sa občianskym preukazom. Tovar zakúpený Kupujúcim podnikajúcou fyzickou
  osobou – bude odovzdaný len po predložení platného identifikačného preukazu (OP alebo
  cestovný pas).
  Kupujúci je povinný bezprostredne pri prevzatí tovaru prekontrolovať spolu s dopravcom
  stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice)
  podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky,
  ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo
  poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je
  nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu. Neúplnú alebo
  poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na
  adresu reklamacie@svirik.sk, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez
  zbytočného odkladu zaslať e-mailom alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné reklamácie
  neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec
  reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s
  kúpnou zmluvou.

XI. Záručné podmienky
Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho
a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad (podrobnosti
viď v Reklamačnom poriadku).
XII. Záverečné ustanovenia
Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výhradne podľa
práva Slovenskej republiky a budú riešené príslušnými súdmi Slovenskej republiky.
Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG) sa v súlade s čl. 6 tohto
dohovoru neuplatní.
Prípadné spory medzi Svirik a Kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V
takomto prípade kupujúci – spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia
sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia alebo spor riešiť
prostredníctvom k tomu určenej ODR platformy. Predávajúci odporúča Kupujúcemu
najskôr využiť kontakt na Svirika pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude
pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.
Kontaktnou e-mailovou adresou Svirika je info@svirik.sk. Svirik však odporúča
kontaktovanie prostredníctvom jej kontaktného formulára. Zmluva sa uzatvára v
slovenskom jazyku. Pokiaľ vznikne pre potrebu Kupujúceho preklad textu zmluvy platí, že
v prípade sporu o výklade pojmov platí výklad zmluvy v slovenskom jazyku.
Tieto Všeobecné obchodné podmienky vrátane jej súčastí sú platné a účinné od
01.11.2021 a rušia predchádzajúce znenie VOP vrátane jej súčastí, pričom sú k dispozícii
v sídle a prevádzke Svirik alebo elektronicky na www.svirik.sk. Svirik si vyhradzuje právo
jednostranne zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.